Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de levering van diensten en producten van Goed Georganiseerd zijn Algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden Goed Georganiseerd professional organizers,
hierna te noemen: Goed Georganiseerd

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van dienstverlener en op alle met dienstverlener gesloten overeenkomsten.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Goed Georganiseerd. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Goed Georganiseerd is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever‘ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Goed Georganiseerd in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 7. Goed Georganiseerd is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.
 2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/ of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door Goed Georganiseerd gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt opdrachtgever de voorbereidingskosten (waaronder de kosten van een intakegesprek) aan Goed Georganiseerd in geval zij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.
 4. Afspraken en/of consulten met Goed Georganiseerd kunnen door de opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van de afspraak en/of consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Afspraken, consulten en/of trainingen kunnen door Goed Georganiseerd steeds worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die Goed Georganiseerd verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door Goed Georganiseerd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Goed Georganiseerd, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Goed Georganiseerd niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële ) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.
 9. Opdrachtgever en Goed Georganiseerd komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.6. is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Goed Georganiseerd gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.
 10. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer-)gegeven of gedaan. Goed Georganiseerd garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
 11. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Goed Georganiseerd niet.
 12. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 13. Goed Georganiseerd is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Goed Georganiseerd in haar offerte of opdrachtbevestiging (artikel 2.5.) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Goed Georganiseerd worden gecorrigeerd.
 3. Indien Goed Georganiseerd en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat Professional Organizer ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Goed Georganiseerd gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door de berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 – Betaling

 1. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Goed Georganiseerd is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Bij niet(-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
 3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Goed Georganiseerd als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief btw.
 5. In geval van niet-nakoming van de (betalings-)verplichtingen door de opdrachtgever, is Goed Georganiseerd bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Goed Georganiseerd heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5 – Uitvoering van diensten

 1. De opdrachtgever is gehouden alle door Goed Georganiseerd verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan Goed Georganiseerd. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Goed Georganiseerd verstrekte gegevens en informatie.
 2. Indien Goed Georganiseerd bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Goed Georganiseerd niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Goed Georganiseerd in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan Goed Georganiseerd schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Goed Georganiseerd zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Goed Georganiseerd zoals bepaald in deze voorwaarden.
 4. Overeenkomsten die tussen Goed Georganiseerd en de opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Overeenkomsten die tussen Goed Georganiseerd en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
 6. Goed Georganiseerd heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 5 te indexeren.
 7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contracttermijn.
 8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijke worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.
 9. Een opzegging dient steeds per aangetekende brief plaats te vinden.

Artikel 6 – Onderzoek, reclame

 1. De door Goed Georganiseerd verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie weken na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht c.q. opgeleverd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Goed Georganiseerd aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van Goed Georganiseerd totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Goed Georganiseerd gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van Goed Georganiseerd jegens de opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door Goed Georganiseerd verrichte diensten.
 2. Indien en voor zover er in het kader van de door Goed Georganiseerd verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Goed Georganiseerd adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.
 3. De door Goed Georganiseerd verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Goed Georganiseerd is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Goed Georganiseerd is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Goed Georganiseerd is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Goed Georganiseerd kenbaar behoorde te zijn.
 6. Goed Georganiseerd erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
 7. Goed Georganiseerd is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Goed Georganiseerd ter zake van het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Goed Georganiseerd, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering ter zake van een schadeveroorzakende gebeurtenis is de aansprakelijkheid van Goed Georganiseerd beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding van schade door Goed Georganiseerd meer bedragen dan € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per toerekenbare tekortkoming. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkoming geldt als één toerekenbare tekortkoming. Goed Georganiseerd zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Goed Georganiseerd van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Goed Georganiseerd gesloten overeenkomst tegen Goed Georganiseerd doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Goed Georganiseerd schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 

 

Artikel 9 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Goed Georganiseerd niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie )netwerk of –verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Goed Georganiseerd, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.9 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
 4. Als Goed Georganiseerd en/of Opdrachtgever haar/hun verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan/kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden de verplichtingen van Goed Georganiseerd en/of Opdrachtgever opgeschort tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden kunnen zowel Goed Georganiseerd als Opdrachtgever de Opdracht ontbinden met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding. Indien Goed Georganiseerd reeds gevolg heeft gegeven aan de Opdracht rest Opdrachtgever slechts de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding (voor de toekomst) van de Opdracht en is Opdrachtgever gehouden Goed Georganiseerd te betalen voor de reeds op basis van de Opdracht verrichte Werkzaamheden.

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De Goed Georganiseerd neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.
 3. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. De Goed Georganiseerd stelt een privacyreglement op.
 5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Goed Georganiseerd gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Goed Georganiseerd zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechtere erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Goed Georganiseerd niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten berusten bij Goed Georganiseerd of andere rechthebbenden.
 2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van Professional Organizer of andere rechthebbenden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Goed Georganiseerd voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Goed Georganiseerd is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 1. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt;
 2. Na het sluiten van de overeenkomst Goed Georganiseerd ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Goed Georganiseerd kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Goed Georganiseerd kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever –al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Goed Georganiseerd zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 3. Goed Georganiseerd kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
 4. Bedragen die Goed Georganiseerd heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
 5. Indien Goed Georganiseerd aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiden kosten voor haar rekening.

 

 

Artikel 13 – Training

 1. Onder ‘training’ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle trainingen, workshops en/of andere bijeenkomsten die door Goed Georganiseerd worden verzorgd.
 2. Goed Georganiseerd behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave van redenen te weigeren.
  1. Goed Georganiseerd behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Goed Georganiseerd zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
  2. Indien een training specifiek voor één opdrachtgever wordt verzorgd, kan Goed Georganiseerd desgewenst het voor de training gebruikte materiaal (presentatie, lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) de opdrachtgever aanpassen. Het is opdrachtgever toegestaan hierin eenmaal wijzigingen te laten aanbrengen door Goed Georganiseerd.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Goed Georganiseerd voor trainingen gehanteerde tarieven exclusief btw. Het door opdrachtgever aan Goed Georganiseerd verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de training op de factuur aangegeven bankrekening van Goed Georganiseerd te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Goed Georganiseerd het recht deelname aan de training te weigeren.

Artikel 14 – Annulering training

 1. Annulering door opdrachtgever van haar deelname aan een training is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijke annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per fax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het faxbericht of het elektronische bericht door Goed Georganiseerd beslissend voor het tijdstip van annulering.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd.
 3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door een door opdrachtgever aangestelde deelnemer zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan Goed Georganiseerd verschuldigd.
 4. In geval opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer niet in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige training.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Goed Georganiseerd is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.

Goed Georganiseerd – augustus 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.